การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) วาระปี พ.ศ. 2565-2567


ระบบเปิดให้สมาชิกลงทะเบียน (แสดงความจำนง) เพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งระบบ E-Voting ได้

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00:00 น.
ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น.